top of page

PEEPS om penningtvätt

Uppdaterad 2023-10-09

Penningtvätt handlar om att dölja sambandet mellan brott och pengar eller annan egendom. Alla redovisningsbyråer är skyldiga att följa lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (PTL). Lagen omfattar åtgärder både mot penningtvätt vars syfte är att dölja tillgångars ursprung, samt finansiering av terrorism som handlar om att dölja vad tillgångarna ska användas till.

I 2 § PTL definieras lagens tillämpningsområde och vilka 24 verksamheter som omfattas. Däribland omfattas ”yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster”.

Kundkännedom

Kundkännedom kopplat till PTL innebär att vi som redovisningsbyrå behöver förstå kundens agerande, vilket också omfattas av kravet på att inhämta information om affärsbindelsens syfte och art. PTL ställer höga krav på att vi som redovisningsbyrå har god kunskap om våra kunder och deras bankaffärer. Den kundinformation vi tar det av behandlas konfidentiellt.

Rapportera vid misstanke

Redovisningsbyråer har skyldighet att granska och rapportera misstänkt penningtvätt till Finanspolisen. Rapporteringen sker via it-systemet goAML.

Vi har ett s.k. meddelandeförbud, vilket innebär att vi enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, inte får yttra för dig som kund eller någon utomstående att vi lämnat en rapport.

Tillsyn

Länsstyrelsen har tillsyn över Redovisningsbyråerna. Om byrån inte fullgör sina skyldigheter enligt penningtvättslagen och länsstyrelsens föreskrifter har länsstyrelsen möjlighet att utdela vite och sanktionsavgifter.

bottom of page